16.08.2014 r.

ZEBRANIE WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK

W ROD „ZIELONY” DNIA 06.09.2014

w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego ROD”ZIELONY”

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD ”Zielony” w Gdyni – Wiczlinie zawiadamia

że, w dniu 06 WRZEŚNIA 2014 r. o godzinie 10.00

w Zespole Szkół Nr. 14

81-589 GDYNIA DĄBROWA, ul. Nagietkowa73

odbędzie się I termin zebrania wszystkich działkowców korzystających z działek na podstawie prawa do działki, położonych na terenie ww. ROD.

II termin zebrania wszystkich działkowców korzystających z działek położonych na terenie ww. ROD odbędzie się w dniu

06 września 2014 r. o godzinie 11.00

w Zespole Szkół Nr. 14

81-589 GDYNIA DĄBROWA, ul. Nagietkowa73

Zarząd ROD „Zielony”

********

PROPONOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK W ROD „ZIELONY” DNIA 06.09.2014

w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego ROD

 

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku zebrania.
 4. Zatwierdzenie regulaminu zebrania.
 5. Wybór komisji Mandatowej, komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność zebrania w I terminie.
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność zebrania w II terminie.
 8. Dyskusja w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego ROD.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

- uchwała o wyodrębnieniu ROD ze stowarzyszenia ogrodowego PZD i powołaniu

nowego stowarzyszenia ogrodowego, które przejmie prowadzenie danego ROD,

- uchwała o powołaniu komitetu założycielskiego ogrodowego nowego stowarzyszenia

- uchwała o przyjęciu przez zebranie statutu nowego stowarzyszenia ogrodowego,

10.  Sprawy różne.

11.  Zakończenie zebrania.

 

 

………………………………..                                                                                                                                     

     (pieczęć ROD)

REGULAMIN

zebrania działkowców ROD im. „ZIELONY” w Gdyni – Wiczlinie w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy odbytego dnia 06 września 2014 r.

 1. Prawo udziału w zebraniu mają działkowcy korzystający na podstawie prawa do działki z działek położonych na terenie ROD im „ZIELONY”
 2. Działkowcy uczestniczący w zebraniu ROD im „ZIELONY” mają prawo zgłaszać wnioski oraz głosować (czynne prawo wyborcze) nad proponowanymi uchwałami.
 3. Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami (wybór Przewodniczącego zebrania i komisji) oraz nad wszystkimi wnioskami i uchwałami i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący działkowcami w ROD im „ZIELONY”
 4. Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie Wiceprezes.
 5. Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD Przewodniczącego zebrania. Przewodniczącego zebrania może zaproponować każdy uczestnik zebrania posiadający czynne prawo wyborcze.
 6. Zebranie wybiera komisję mandatową oraz komisję uchwał i wniosków.
 7. Przewodniczący zebrania proponuje skład Prezydium. Kandydatów do Prezydium może zgłosić każdy uczestnik zebrania.
 8. Wybór Przewodniczącego zebrania, Prezydium, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu zebrania, wybór komisji mandatowej oraz uchwał i wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 9. Przewodniczący zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało ono zgodnie z przyjętym porządkiem, a także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, statutu PZD w zakresie, w jakim jego postanowienia nie pozostają w sprzeczności z ustawą o ROD.
 10. Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący zebrania.
 11. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom oraz może udzielić głosu w sprawach formalnych.
 12. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut.
 13. Zaproszeni goście mają nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także: przedstawiciel stowarzyszenia ogrodowego PZD składający wniosek o pozostawieniu ROD w stowarzyszeniu ogrodowym PZD oraz przedstawiciel grupy inicjatywnej działkowców z tego ogrodu składającej wniosek o wyodrębnieniu ROD ze stowarzyszenia ogrodowego PZD.
 14. Komisja mandatowa stwierdza prawomocność zebrania w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50% działkowców użytkujących działki w ogrodzie na podstawie prawa do działki. Jeżeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, komisja mandatowa stwierdza brak uprawnień do podjęcia uchwał w I terminie.  Zebranie ulega rozwiązaniu po poinformowaniu, że zebranie w II terminie odbędzie się w innym terminie podanym w zawiadomieniu, nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
 15. Prawomocność zebrania w II terminie stwierdza komisja mandatowa, jeżeli obecnych na zebraniu jest ponad 3/10 liczby działkowców użytkujących działki w ogrodzie na podstawie prawa do działki
 16. Komisja uchwał i wniosków przedstawia pod głosowanie wnioski działkowców dotyczące stowarzyszenia, które ma prowadzić ROD. Głosowanie uchwały przeprowadza Przewodniczący zebrania.
 17. Uchwała zebrania działowców odbywającego się w I terminie podejmowana jest w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności w momencie głosowania, co najmniej połowy liczby działkowców korzystających z działek w ROD.
 18. Uchwała zebrania działowców odbywającego się w II terminie podejmowana jest w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów w obecności w momencie głosowania, co najmniej 3/10 liczby działkowców korzystających z działek w ROD.
 19. Głosowania przeprowadza Przewodniczący zebrania. Przewodniczący może powołać do pomocy w liczeniu głosów działkowców uczestniczących w zebraniu.
 20. Ważność uchwały o wyodrębnieniu ROD uzależniona jest od spełnienia warunków określonych w ustawie o ROD
 21. Uchwałę podpisują Przewodniczący zebrania i Przewodniczący komisji uchwał i wniosków.
 22. W przypadku podjęcia uchwały o wyodrębnieniu ROD, bezpośrednio po głosowaniu, zarząd ROD przekazuje komitetowi założycielskiemu nowego stowarzyszenia ogrodowego dokumenty świadczące o spełnieniu wymogów formalnych zwołania zebrania zapisanych w art. 69 ust. 2 ustawy o ROD oraz protokół z głosowania.
 23. Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza jego zamknięcie i przy braku sprzeciwu zebranie ulega rozwiązaniu.
 24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium.

 

…………………………………………………..

/podpis Przewodniczącego Zebrania/

 

 

GDYNIA, dnia 06 września 2014 r.

Leave a Reply