07.10.2014 r.

Zakaz spalania odpadów zielonych wynika z art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), który stanowi, iż dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że, są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania, w powiązaniu z przepisem § 3 ust. 2 pkt 7 Uchwały Nr XXI/447/12 Rady Miasta Gdyni w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni ( Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2012 r. poz. 2865 ze zm.), który konstytuuje obowiązek selektywnego zbierania odpadów zielonych stanowiąc wprost, że “właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady do selektywnego odbierania odpadów obejmujących komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji“.

Gmina Miasto Gdynia nie objęła zorganizowanym przez siebie systemem odbierania odpadów nieruchomości niezamieszkałych, jakimi są działki na Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

W tym miejscu należy przytoczyć przepis § 11 ww. regulaminu, zgodnie, z którym właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, a nie zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do pozbywania się odpadów w sposób określony w § 10, przy czym przekazywanie odpadów następuje na podstawie indywidualnej umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej, oraz przepis art. 15 ust. 2  Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Leave a Reply