19.03.2015 r.

Biuletyn Informacyjny nr 1/2015
Kolegium Prezesów
Gdyńskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych

 

Koleżanki i Koledzy!

 

Dnia 04 marca 2015 roku odbyło się spotkanie prezydium Kolegium Prezesów Gdyńskich ROD z prezydentem Miasta Gdyni.

Na kolejnym cyklicznym spotkaniu poruszono następujące zagadnienia:

1. Realizację zapewnień Prezydenta Miasta Gdyni, wynikające ze spotkania w marcu 2014 roku dotyczącą zapisów w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni.

2. Zasad pozyskiwania i przydzielania dotacji na potrzeb ogrodów:

 a) ze środków miejskich,

 b) ze środków unijnych,

3. Umieszczania informacji dotyczących ROD w biuletynie informacyjnym „Ratusz”,

4. Porządków na granicach ogrodów,

5. Spalanie odpadów organicznych,

6. Wciągnięcia do poprawek w regulaminie o czystości i porządku w gminie ogrodów działkowych w ramach tzw. „wystawki”,

 

Ad1. Odnośnie ubiegłorocznego zobowiązania, co do zapisów w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gdyni otrzymaliśmy informacje, że prace dobiegają końca, a przed uchwaleniem, (które, ma nastąpić w bieżącym roku) odbędzie się społeczna konsultacja. Tereny, na których znajdują się ogrody działkowe będą zapisane, jako: ogrody działkowe.

Ad 2. Dotacje, zarówno z miasta, jaki i ze środków unijnych są możliwe w przypadku realizacji dużych projektów, które służyć będą nie tylko działkowcom, ale też lokalnej społeczności. Jeżeli takie będą realizowane przez ogrody, otrzymaliśmy zapewnienie o pomocy ze strony miasta.

Ad 3. Prezydent Miasta wyraził zgodę na zamieszczanie informacji dotyczących życia ogrodów w biuletynie informacyjnym „Ratusz”. Oto zasady umieszczania informacji po uzgodnieniach z Rzecznikiem U.M. Panią Joanna Grajter.

Informacje należy przesyłać  do piątku, wtedy jest nadzieja, ze znajdą się one w nowym wydaniu,

  • Informacja powinna być zwięzła, zawierać istotne dane dotyczące ogrodu,
  • Ogród ponosi całkowitą odpowiedzialność za zamieszczane treści,
  • Ogrody, które nie mają łączności internetowej mogą  informacje przesyłać na adres U M Gdyni zespół Prasowy Redakcja Ratusz Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia,
  • Można zamieszczać informacje o np. o przetargach w ogrodach,
  • Adres mail do przesyłania wiadomości: ratusz@gdynia.pl,telefon kontaktowy: 58 668 81 26

 

Ad 4. Z godnie z art.15 ustawy z 13.12.2013 porządki na granicach ogrodów należą do gminy. Gmina będzie uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Do ogrodów skierowana jest następująca prośba.

Prosimy o zorientowanie się i przesłanie na piśmie, jaki podmiot jest właścicielem, użytkownikiem terenów przylegających do ogrodzeń ogrodów. Informacje tę należy przesłać na adres siedziby kolegium: 81-533 Gdynia ul. Grodnieńska 24, w terminie do końca maja 2015 roku.

Informacje te można pozyskać, na stronie internetowej OZ PZD Gdańsk są szczegółowe mapy każdego ogrodu lub od radcy prawnego OZ PZD Gdańsk.

Ad 5. Miasto, w nawiązaniu do naszej propozycji rozpatrzy możliwość wyznaczenia terminów, w których będzie można spalać odpady organiczne. Informacje niezwłocznie zostaną przekazane do ogrodów.

Ad 6. Na dzień dzisiejszy ogrody działkowe, nadal nie są uwzględnione w projekcie odbierania przedmiotów wielkogabarytowych poprzez tzw. „wystawki”, ponieważ działki nie stanowią miejsca zamieszkania tylko sezonowego wypoczynku. Trwają prace zmieniające niektóre zapisy w regulaminie o czystości i porządku w gminie. Kolegium wystosowało pismo do Prezydenta Michała Gucia, który pilotuje tym pracom z prośbą o włączenie do regulaminu ROD w Gdyni.

 

Kolegium prosi o udostepnienie niniejszej informacji szerokiemu odbiorcy lub odczytanie na Walnych Zebraniach Sprawozdawczo- Wyborczych 2015 wraz z życzeniami świątecznymi.

 

 

 Sekretarz                                                                   Przewodniczący

/-/                                                                                      /-/

Ewa Sikora                                                              Leonard Niewiński

Leave a Reply