14.04.2015 r.

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ROD „ZIELONY”

 

 

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2014 r. i za kadencję.

7. Sprawozdanie finansowe za okres od 19.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2014 rok.

9. Ocena Zarządu przez Komisję Rewizyjną ROD za 2014 r. oraz za kadencję wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.

10. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2015 rok.

11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

12. Dyskusja.

13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2014 r.

14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 19.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

15. Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu ROD.

16. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2014 r.

17. Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.

18. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na okręgowy zjazd delegatów PZD (według liczby ustalonej dla danego ROD przez okręgowy zarząd PZD).

19. Wybory:

a) Zarządu ROD,

b) Komisji Rewizyjnej ROD,

c) Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.

20. Uchwalenie programu działania na okres kadencji.

21. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia,

22. Uchwalenie planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej działkowców*,

23. Uchwalenie planu pracy i preliminarza finansowego na 2015 r.

24. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

25. Sprawy różne.

26. Zakończenie obrad.

* Tylko w przypadku podjęcia inwestycji

 

 

GDYNIA-WICZLINO, dnia 19.04.2015 r.

(miejscowość)

 

 

ZAPROSZENIE

Zarząd ROD ”Zielony” w Gdyni – Wiczlinie
na mocy uchwały Nr 12/03/2015 z dnia 31.03.2015 r. Prezydium OZ w Gdańsku Zaprasza dnia 19 KWIETNIA 2015 r.
do świetlicy ROD „Zielony” Wiczlino, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

Początek obrad w I terminie o godz. 10:00.
W przypadku braku wymaganej ilości członków Stowarzyszenia, Walne
odbędzie się w II terminie o godz. 10:30
Uchwały Walnego zebrania w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu.
Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu
dnia 11 kwietnia 2015 roku w godzinach od 11:00 – 13:00,
w biurze Ogrodu ROD ”Zielony”.

Zarząd ROD „Zielony” przypomina o:
zabraniu ze sobą dowodu osobistego oraz o:
1. Terminowym wnoszeniu opłat na rzecz ogrodu zgodnie z podjętą uchwałą.
2. Obowiązku rozliczenia w terminie do 30 października zużytej energii
elektrycznej, w przeciwnym przypadku nastąpi odłączenie energii.
3. Uzupełnieniu lub odnowieniu numeru działki i umieszczeniu w miejscu
widocznym z alejki.
4. Utrzymaniu w czystości alejki przylegającej do działki i nie wyrzucaniu
odpadów w miejscach do tego nieprzystosowanych.
5. Zakazie wjazdu, parkowania i mycia pojazdów samochodowych na ogrodzie.
6. Zakazie wyprowadzania psów luzem oraz o sprzątaniu po swoich podopiecznych.
7. Obowiązku posiadania kompostownika na swojej działce.
8. Konieczności zamknięcia zaworów czerpalnych po zejściu powietrza w dniu
napełniania magistrali wodą, oraz zainstalowania zaworów przelotowych na
instalacji doprowadzającej wodę do działki.

 ZARZĄD ROD „ZIELONY”

Leave a Reply