15.07.2021 r.

ZAWIADOMIENIE
Zarząd ROD Rodzinny Ogród Działkowy “Zielony”

zaprasza na
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Które odbędzie się w dniu: 24-08-2021r.
81-577 Gdynia ul.Kardynała Wyszyńskiego 1 – na terenie otwartym
Początek obrad:
W I terminie godz. 16:00
W II terminie godz. 16:30

** Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.
*** Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania dla konfederacji delegatów.
*** Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajowy PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków,oraz Komisji Wyborczej.

 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2019 rok (merytoryczne i finansowe).

 7. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2020 rok (merytoryczne i finansowe).

 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 r.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2020 r.
 11. Ocena działalności Zarządu ROD za 2019 r i 2020 r przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.

 12. Dyskusja.
 13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków,przedstawienie projektów uchwał i głosowanie w sprawach:

  1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2019 r.
  2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.
  3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2019r.

  4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2020r.
  5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020r.
  6. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2020r.

 14. Projekt planu pracy na 2021r.
 15. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2021 r.
 16. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2021 r przez Komisję Rewizyjną ROD.
 17. Dyskusja.
 18. Zatwierdzenie kooptacji członków do składu organu ROD.
 19. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą zgłoszonych kandydatów do organów ROD.

 20. Wybory uzupełniające członków Zarządu ROD,Komisji Rewizyjnej ROD.
 21. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków,przedstawienie projektów uchwał i głosowanie w sprawach:

  1. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2021r.
  2. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego(remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców.

  3. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
  4. Uchwalenie planu pracy na 2021 r.
  5. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2021 r.
 22. Sprawy różne.
 23. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 14-08-2021 r w godzinach od: 08:00 do: 13:00 w biurze Zarządu ROD”Zielony”.Członek Zarządu ROD

Janina Kasprzak
sekretarz

Prezes Zarządu ROD

Leszek Kucharek

Leave a Reply