Walne Zebranie

Informacja Zarządu ROD Zielony

W dniu 13.04.2024r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo wyborcze członków PZD w ROD Zielony w Gdyni Wiczlinie. Przyjęto poniższe uchwały:Skład Zarządu:

Komisja Rewizyjna:

Zarząd ROD Zielony

***

Informacja Zarządu ROD Zielony

W dniu 13.04.2019 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo wyborcze członków PZD w ROD Zielony w Gdyni Wiczlinie. Przyjęto poniższe uchwały:

 • Uchwała nr 1/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018r. oraz za okres kedencji (pobierz)
 • Uchwała nr 2/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2018r. (pobierz)
 • Uchwała nr 3/2019 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi ROD (pobierz)
 • Uchwała nr 4/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018r. oraz za okres kadencji (pobierz)
 • Uchwała nr 5/2019 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD (pobierz)
 • Uchwała nr 6/2019 w sprawie wyników wyborów do organów PZD oraz Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD na kadencję (pobierz)
 • Uchwała nr 7/2019 w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w roku 2019 (pobierz)
 • Uchwała nr 8/2019 w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata energetyczna w roku 2019 (pobierz)
 • Uchwała nr 9/2019 w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata wodna w roku 2019 (pobierz)
 • Uchwała nr 10/2019 w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD w roku 2019 (pobierz)
 • Uchwała nr 11/2019 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) pn. Wykonanie wjazdów brzy bramie nr III ROD Zielony lewa strona (pobierz)
 • Uchwała nr 12/2019 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) pn. Utwardzenie wjazdu przy bramie nr I w ROD Zielony, położenie chodnika brama nr I (dokończenie chodnika) (pobierz)
 • Uchwała nr 13/2019 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) pn. Malowanie elewacji budynku ROD Zielony, malowanie warsztatu w ROD Zielony (pobierz)
 • Uchwała nr 14/2019 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) pn. Wymiana 3 bramek wjazdowych wraz z furtkami przy bramie nr I w ROD Zielony (pobierz)
 • Uchwała nr 15/2019 w sprawie planu pracy na 2019 rok i programu działania na okres kadencji 2019-2022 (pobierz)
 • Uchwała nr 16/2019 w sprawie preliminarzy finansowych na 2019 rok (pobierz)

Zarząd ROD Zielony

***

Informacja  Zarządu  ROD  Zielony

W dniu 16.09.2015 r. Zarząd ROD Zielony na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu ustalił nowy skład Zarządu:
1. Prezes – Leszek Kucharek
2. Wiceprezes – Zbigniew Poloczek
3. Sekretarz – Janina Kasprzak
4. Skarbnik – Maciej Melerski
5. Członek Zarządu – Jerzy Cieśluk
6. Członek Zarządu – Jan Grebin
7. Członek Zarządu – Hanna Tanowska

Jednocześnie informujemy, iż powodem rezygnacji Pani Marioli Popławskiej z funkcji Prezesa ROD Zielony i praca w Zarządzie są względy zdrowotne.Korzystając z okazji chcieliśmy jej tą drogą podziękować za olbrzymi wkład pracy i zaangażowanie na rzecz naszego Ogrodu.
Dziękujemy jeszcze raz i życzymy Tobie szybkiego powrotu do zdrowia !!!

Zarząd ROD Zielony

***

W dniu 19 kwietnia 2015 odbyło się Walne Zebranie ROD Zielony, na którym został wybrany nowy Zarząd w 7 osobowym składzie oraz Komisja Rewizyjna w 3 osobowym składzie.

 

***

 

………………………..

(pieczęć ROD)

 

Wniosek zarządu ROD

Zielony” w Gdyni -Wiczlinie

Na walne zebranie

w dniu 22 marca 2014 r.

 

W sprawie utworzenia funduszu śmieciowego.

 

 

Zarząd ROD Zielony występuje do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały utworzenia funduszu celowego (śmieciowego) na pokrycie kosztów związanych z nad programowym wywozem śmieci z terenów bezpośrednio przyległych do ROD „Zielony”.

W imieniu Zarządu ROD”ZIELONY”

Sekretarz                                     Prezes

…………………………                        …………………………

podpis                                           podpis

 

 

 

 

GDYNIA-WICZLINO, dnia 22.03.2014 r.

(miejscowość)

***

………………………..

(pieczęć ROD)

UCHWAŁA Nr /2014

Walnego zebrania sprawozdawczego członków

ROD „Zielony” w Gdyni -Wiczlinie

z dnia 22 marca 2014 r.

w sprawie utworzenia funduszu śmieciowego

 

§ 1

Walne zebranie sprawozdawcze członków ROD „Zielony” w Gdyni – Wiczlinie na podstawie wniosku zarządu ROD i po zapoznaniu się z problemem podrzucanych śmieci, postanawia utworzyć fundusz śmieciowy w wysokości 8 zł od działki na rok.

§ 2

Małżonkowie będący członkami Związku użytkujący wspólnie działkę uiszczają jedną opłatę, o której jest mowa w § 1.

 

§ 3

Opłatę, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, członek Związku obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 31.05. 2014 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                    PRZEWODNICZĄCY

UCHWAŁ I WNIOSKÓW                                             WALNEGO ZEBRANIA

 

…………………………………..                                       ………………………………………….

(podpis)                                                                            (podpis)

 

 

 

GDYNIA-WICZLINO, dnia 22.03.2014 r.

(miejscowość)

 

***

………………………..

(pieczęć ROD)

 

Wniosek zarządu ROD

Zielony” w Gdyni -Wiczlinie

Na walne zebranie

w dniu 22 marca 2014 r.

 

W sprawie utworzenia funduszu wodnego.

 

 

Zarząd ROD Zielony występuje do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały utworzenia funduszu celowego (wodnego) na pokrycie kosztów związanych z koniecznym remontem hydroforni.

 

 

W imieniu Zarządu ROD”ZIELONY”

Sekretarz                                       Prezes

…………………………                              …………………………

podpis                                          podpis

 

 

GDYNIA-WICZLINO, dnia 22.03.2014 r.

(miejscowość)

***

………………………..

(pieczęć ROD)

UCHWAŁA Nr /2014

Walnego zebrania sprawozdawczego członków

ROD „Zielony” w Gdyni -Wiczlinie

z dnia 22 marca 2014 r.

w sprawie utworzenia funduszu WODNEGO

§ 1

 1. Walne zebranie sprawozdawcze członków ROD „Zielony” w Gdyni – Wiczlinie na podstawie wniosku zarządu ROD postanawia utworzyć fundusz wodny w wysokości 9 zł od działki na rok.
 2. Fundusz, o którym mowa w pkt 1§ 1 uchwały

Przeznaczony będzie na modernizację hydroforni i będzie zbierany do momentu uzbierania kwoty pokrywającej koszt inwestycji remontowej.

 

§ 2

Małżonkowie będący członkami Związku użytkujący wspólnie działkę uiszczają jedną opłatę, o której jest mowa w § 1.

 

§ 3

Opłatę, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, członek Związku obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 31.05. 2014 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                          PRZEWODNICZĄCY

UCHWAŁ I WNIOSKÓW                                                       WALNEGO ZEBRANIA

 

…………………………………..                                            ………………………………………

(podpis)                                                                                 (podpis)

 

 

GDYNIA-WICZLINO, dnia 22.03.2014 r.

(miejscowość)

2014 ROK 

INFORMACJA

    

Zarząd ROD ”Zielony” w Gdyni – Wiczlinie

informuje, że

Walne Zebranie Sprawozdawcze

odbędzie się w dniu 22 marca 2014 r.

w świetlicy ROD „Zielony” Wiczlino, ul. Sucha 1

 

POCZĄTEK OBRAD:

w I terminie o godz. 10:00.

II terminie o godz. 10:30

Zgodnie z §79 ust.2 statutu PZD uchwały Walnego Zebrania odbytego w II terminie są ważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu.

Prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach:

08 marca 2014 roku w godzinach od 12:00 -  15:00,

oraz

10 marca 2014 roku w godzinach od 17:00  -  19:00

w biurze Ogrodu ROD ”Zielony”.

Członek Zarządu ROD                                                     Prezes Zarządu ROD

/-/                                                                                         /-/

Beata Sosnowiecka                                                        Ewa Sikora

                                                                                                      

 

UWAGA- każdy członek PZD otrzyma indywidualne imienne zaproszenie na walne zebranie sprawozdawcze.

 

 

proponowany porządek Walnego zebrania

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania.
 5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2013 r. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe) oraz finansowe za okres od 1.01.2014 r. do 18.01.2014 r.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności za ubiegły rok.
 8. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej ROD z działalności za ubiegły rok.
 9. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na bieżący rok.
 10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 11. Najważniejsze przepisy ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r. i wynikające stąd zadania dla stowarzyszenia ogrodowego.
 12. Dyskusja.
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD merytorycznego i finansowego za 2013
 14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2014 r. do 18.01.2014 r.
 15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD.
 16.  Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rozjemczej ROD.
 17. Wybory uzupełniające do Zarządu,
 18. Podjęcie uchwał w sprawach:

-          Wysokości i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu,

-          Wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej,

-          Liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2014 r.

-          Planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej i pracy rzeczowej działkowców w 2014 r.

-          Planu pracy i preliminarza finansowego na 2014 r.

-          Wyborów uzupełniających skład członków Zarządu ROD.

-          Innych dotyczących działalności ogrodu.

19. Sprawy różne.

20. Zakończenie obrad.

 

Zarząd ROD „Zielony” przypomina:

1.   O terminowym wnoszeniu opłat na rzecz ogrodu – do 31 maja 2014 r.

2.   O rozliczeniu w terminie do 30 październik zużytej energii elektrycznej, w przeciwnym przypadku

nastąpi odłączenie energii.

3.   O uzupełnieniu lub odnowieniu numeru działki i umieszczeniu w miejscu widocznym z alejki.

4.   O przystępowaniu do prac obowiązkowych lub wpłacaniu ekwiwalentu w wysokości uchwalonej

przez Walne.

5.   O utrzymaniu w czystości alejki przylegającej do działki i nie wyrzucaniu odpadów w miejscach

do tego nieprzystosowanych.

6.   O niewrzucaniu do wystawionych kontenerów na rupiecie: gałęzi, zielska, trawy i innej

roślinności.

7.   O zakazie wjazdu, parkowania i mycia pojazdów samochodowych na ogrodzie.

8.   O zakazie wyprowadzania psów luzem oraz o sprzątaniu po swoich podopiecznych.

9.   O obowiązku posiadania kompostownika na swojej działce.

10. O konieczności zamknięcia zaworów czerpalnych po zejściu powietrza w dniu napełniania

magistrali wodą, oraz zainstalowania zaworów przelotowych na instalacji doprowadzającej wodę

do działki.

11. O zabraniu na Walne Zebranie dowodu tożsamości.

                                                                                                             

(pieczęć ROD)

REGULAMIN

Walnego zebrania sprawozdawczego członków ROD Zielony”

w Gdyni -Wiczlino, dnia 22.03. 2014 r.

 

 1. Prawo udziału w walnym zebraniu mają członkowie Związku, użytkownicy działek w ROD „Zielony”
 2. Członkowie PZD użytkujący działki w ROD ”Zielony” mają prawo wybierać i być wybierani (czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszać kandydatury, wnioski oraz głosować nad proponowanymi kandydaturami i uchwałami.
 3. Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami (wybór Przewodniczącego zebrania, komisji, w wyborach uzupełniających) oraz nad wszystkimi wnioskami i uchwałami i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD ”Zielony”.
 4. Bierne prawo wyborcze jest to prawo do bycia wybieranym na funkcje Przewodniczącego zebrania, członka komisji (mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków), członka organów PZD w ROD i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Zielony”, z wyjątkiem przypadków określonych w § 50 ust. 6 statutu PZD i z ograniczeniami wynikającymi z § 42 ust. 3 statutu PZD.
 5. Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie Wiceprezes.
 6. Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD Przewodniczącego walnego zebrania. Przewodniczącego zebrania może zaproponować każdy uczestnik zebrania posiadający czynne prawo wyborcze.
 7. Walne zebranie wybiera komisję mandatową, komisję wyborczą oraz komisję uchwał i wniosków.
 8. Przewodniczący zebrania proponuje skład Prezydium walnego zebrania. Kandydatów do Prezydium może zgłosić każdy uczestnik zebrania.
 9. Wybór Przewodniczącego zebrania, Prezydium, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu zebrania, wybór komisji mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 10. Przewodniczący zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało ono zgodnie z przyjętym porządkiem, a także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami statutu PZD i regulaminu ROD.
 11. Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący zebrania.
 12. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom i przedstawicielom organów wyższych PZD oraz może udzielić głosu w sprawach formalnych.
 13. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut.
 14. Goście zaproszeni i przedstawiciele organów wyższych PZD mają nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także członkowie organów Związku odpowiadający na pytania i poruszone w dyskusji tematy.
 15. Komisja mandatowa stwierdza prawomocność walnego zebrania w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50% członków PZD użytkujących działki w ogrodzie. Jeżeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, komisja mandatowa stwierdza prawomocność zebrania w II terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczeniu I terminu, o ile taka informacja była umieszczona w indywidualnych zaproszeniach na walne zebranie.
 16. Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd ROD projekty uchwał oraz projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania.
 17.  Komisja wyborcza rejestruje zgłaszanych kandydatów do organów PZD w ROD i przedstawia je pod głosowanie walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania. Kandydatów może zgłaszać każdy członek PZD uczestniczący w zebraniu, mający czynne prawo wyborcze.
 18.  Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 19. Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 20. O podjęciu uchwały (o wyborze) decyduje większa liczba oddanych głosów za niż przeciw (zwykła większość).
 21. W przypadku, gdy podczas głosowania nad wnioskiem (wybory, uchwała) ilość oddanych głosów za i przeciw jest równa, wniosek upada, a ponowne poddanie pod głosowanie wymaga zmiany treści wniosku chyba, że na wynik głosowania miały wpływ uchybienia formalne lub niezrozumiałe dla głosujących jego przedstawienie. Decyzje w tej sprawie podejmuje Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium.
 22. Głosowania przeprowadza Przewodniczący zebrania. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący może powołać do pomocy osoby z Sali.
 23. Walne zebranie przyjmuje oddzielne uchwały w sprawach:

 

-          zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2013 r. i sprawozdania finansowego za 2013 r.,

-          zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2014 do 18.01.2014 r.

-          zatwierdzenia sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej w 2013 r.,

-          zatwierdzenia sprawozdania z działalności komisji rozjemczej w 2013 r.,

-          planu pracy w 2014 r. oraz preliminarza finansowego na 2014 r.,

-          wyników wyborów uzupełniających do zarządu, komisji rewizyjnej i komisji rozjemczej,

-          wysokości i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu w 2014 r.

-          wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej w 2014 r.

-          liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2014 r.,

-          planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej i pracy rzeczowej działkowców w 2014 r.

-          innych dotyczących działalności ogrodu.

24. Uchwały podpisują Przewodniczący walnego zebrania i Przewodniczący komisji uchwał i wniosków.

25. Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie zebrania i przy braku sprzeciwu zebranie ulega rozwiązaniu.

26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium.

 

 

 

 

………………………………………

/podpis Przewodniczącego Zebrania/

 

GDYNIA-WICZLINO, dnia 22.03.2014 r.uchwały1uchwały2

2013 ROK

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD ”Zielony” w Gdyni – Wiczlinie

Zawiadamia, że

w dniu 06 kwietnia 2013 r. w świetlicy ROD „Zielony” Wiczlino, ul.Sucha 1 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Początek obrad Walnego Zebrania w I terminie

o godz. 10:00.

W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 10:30

Zgodnie z §79 ust.2 statutu PZD uchwały Walnego Zebrania odbytego w II terminie są ważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu.

Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i Komisji Rozjemczej ROD udostępnione zostaną do wglądu członkom Związku w dniach

23 marca 2013 roku w godzinach od 13:00 – 15:00,

oraz

25 marca 2013 roku w godzinach od 11:00 – 14:00

w biurze Ogrodu ROD ”Zielony”.

 

Zarząd ROD „Zielony”

PROPONOWANY PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA

 1. Otwarcie zebrania.

 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.

 3. Zatwierdzenie porządku obrad.

 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania.

 5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.

 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2012 r., (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2012 r.

 8. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej ROD z działalności w 2012 r.

 9. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2013 r.

 10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

 11. Dyskusja.

 12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD (merytorycznego i finansowego). – § 82 pkt 5 statutu PZD;

 13. Zatwierdzenie sprawozdań komisji rewizyjnej i rozjemczej.

 14. Wybory uzupełniające do Zarządu,

 15. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • Wysokości i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu, – § 82 pkt 7 statutu PZD,

 • Wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej,

 • Liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2013 r. – § 82 pkt 8 statutu PZD;,

 • Planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej i pracy rzeczowej działkowców w 2013 r.- § 82 pkt 9 statutu PZD, **

 • Planu pracy i preliminarza finansowego na 2013 r. – § 82 pkt 6 statutu PZD,

 • Wyborów uzupełniających skład członków Zarządu ROD „Zielony” (trzy oddzielne uchwały).

 • Sposobu regulowania opłat za dodatkowy wywóz śmieci.

 • Innych dotyczących działalności ogrodu.

 1. Sprawy różne.

 2. Zakończenie obrad.

* Tylko w razie zaistnienia takiej konieczności, wynikającej z postanowień statutu PZD.

** Tylko w przypadku podjęcia inwestycji

Zarząd ROD „Zielony” przypomina:

1. O terminowym wnoszeniu opłat na rzecz ogrodu – do 31 maja 2013 r.

2. O rozliczeniu w terminie do 30 październik zużytej energii elektrycznej, w

przeciwnym przypadku nastąpi odłączenie energii.

3. O uzupełnieniu lub odnowieniu numeru działki i umieszczeniu w miejscu

widocznym z alejki.

4. O przystępowaniu do prac obowiązkowych lub wpłacaniu ekwiwalentu w

wysokości uchwalonej przez Walne.

5. O utrzymaniu w czystości alejki przylegającej do działki i nie wyrzucaniu

odpadów w miejscach do tego nieprzystosowanych.

6. O niewrzucaniu do wystawionych kontenerów na rupiecie: gałęzi, zielska, trawy i

innej roślinności.

7. O zakazie wjazdu, parkowania i mycia pojazdów samochodowych na ogrodzie.

8. O zakazie wyprowadzania psów luzem oraz o sprzątaniu po swoich

podopiecznych.

9. O obowiązku posiadania kompostownika na swojej działce.

10. O konieczności zamknięcia zaworów czerpalnych po zejściu powietrza w dniu

napełniania magistrali wodą, oraz zainstalowania zaworów przelotowych na

instalacji doprowadzającej wodę do działki.

11. O zabraniu na Walne Zebranie legitymacji PZD.

(pieczęć ROD)

REGULAMIN

Walnego zebrania sprawozdawczego członków ROD Zielony”

w Gdyni -Wiczlino, dnia 06.04. 2013 r.

 1. Prawo udziału w walnym zebraniu mają członkowie Związku, użytkownicy działek w ROD „Zielony”

 2. Członkowie PZD użytkujący działki w ROD ”Zielony” mają prawo wybierać i być wybierani (czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszać kandydatury, wnioski oraz głosować nad proponowanymi kandydaturami i uchwałami.

 3. Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami (wybór Przewodniczącego zebrania, komisji, w wyborach uzupełniających) oraz nad wszystkimi wnioskami i uchwałami i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD ”Zielony”.

 4. Bierne prawo wyborcze jest to prawo do bycia wybieranym na funkcje Przewodniczącego zebrania, członka komisji (mandatowej, wyborczej**, uchwał i wniosków), członka organów PZD w ROD** i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Zielony”, z wyjątkiem przypadków określonych w § 50 ust. 6 statutu PZD i z ograniczeniami wynikającymi z § 42 ust. 3 statutu PZD.

 5. Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie Wiceprezes.

 6. Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD Przewodniczącego walnego zebrania. Przewodniczącego zebrania może zaproponować każdy uczestnik zebrania posiadający czynne prawo wyborcze.

 7. Walne zebranie wybiera komisję mandatową, komisję wyborczą** oraz komisję uchwał i wniosków.

 8. Przewodniczący zebrania proponuje skład Prezydium walnego zebrania. Kandydatów do Prezydium może zgłosić każdy uczestnik zebrania.

 9. Wybór Przewodniczącego zebrania, Prezydium, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu zebrania, wybór komisji mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

 10. Przewodniczący zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało ono zgodnie z przyjętym porządkiem, a także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami statutu PZD i regulaminu ROD.

 11. Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący zebrania.

 12. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom i przedstawicielom organów wyższych PZD oraz może udzielić głosu w sprawach formalnych.

 13. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut.

 14. Goście zaproszeni i przedstawiciele organów wyższych PZD mają nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także członkowie organów Związku odpowiadający na pytania i poruszone w dyskusji tematy.

 15. Komisja mandatowa stwierdza prawomocność walnego zebrania w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50% członków PZD użytkujących działki w ogrodzie. Jeżeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, komisja mandatowa stwierdza prawomocność zebrania w II terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczeniu I terminu, o ile taka informacja była umieszczona w indywidualnych zaproszeniach na walne zebranie.

 1. Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd ROD projekty uchwał oraz projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania.

 2. Komisja wyborcza rejestruje zgłaszanych kandydatów do organów PZD w ROD i przedstawia je pod głosowanie walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania. Kandydatów może zgłaszać każdy członek PZD uczestniczący w zebraniu, mający czynne prawo wyborcze**.

 3. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów**.

 1. Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

 2. O podjęciu uchwały (o wyborze) decyduje większa liczba oddanych głosów za niż przeciw (zwykła większość).

 3. W przypadku, gdy podczas głosowania nad wnioskiem (wybory, uchwała) ilość oddanych głosów za i przeciw jest równa, wniosek upada, a ponowne poddanie pod głosowanie wymaga zmiany treści wniosku chyba, że na wynik głosowania miały wpływ uchybienia formalne lub niezrozumiałe dla głosujących jego przedstawienie. Decyzje w tej sprawie podejmuje Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium.

 4. Głosowania przeprowadza Przewodniczący zebrania. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący może powołać do pomocy osoby z sali

 5. Walne zebranie przyjmuje oddzielne uchwały w sprawach:

 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2012 r. i sprawozdania finansowego za 2012 r.,

 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej w 2012 r.,

 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności komisji rozjemczej w 2012 r.,

 • planu pracy w 2013 r. oraz preliminarza finansowego na 2013 r.,

 • wyników wyborów uzupełniających do zarządu, komisji rewizyjnej i komisji rozjemczej**,

 • wysokości i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu,

 • wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej,

 • liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2013 r.,

 • planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej i pracy rzeczowej działkowców w 2013 r.*

 • w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD.*

 • innych dotyczących działalności ogrodu.

 1. Uchwały podpisują Przewodniczący walnego zebrania i Przewodniczący komisji uchwał i wniosków.

 2. Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie zebrania i przy braku sprzeciwu zebranie ulega rozwiązaniu.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium.

*Tylko w przypadku podjęcia inwestycji

**Tylko w przypadku przeprowadzania wyborów uzupełniających

Walne Zebranie ROD „Zielony” w Gdyni – Wiczlino

………………………………………

/podpis Przewodniczącego Zebrania/

GDYNIA-WICZLINO, dnia 06.04.2013 r.

2012 ROK

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD ”Zielony” w Gdyni – Wiczlinie

Zawiadamia, że

w dniu 24 marca 2012 r. w świetlicy ROD „Zielony” Wiczlino, ul. Sucha 1 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Początek obrad Walnego Zebrania w I terminie o godz. 10:00.

W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 10:30

Zgodnie z §79 ust.2 statutu PZD uchwały Walnego Zebrania odbytego w II terminie są ważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu.

Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i Komisji Rozjemczej ROD udostępnione zostaną do wglądu członkom Związku w dniach 16 marca 2012 roku w godzinach od 16:00 – 18:00,

oraz 17 marca w godzinach od 11:00 – 14:00 w biurze Ogrodu ROD ”Zielony”.

 

 

Zarząd ROD „Zielony”

 

 

proponowany porządek Walnego zebrania

 1. Otwarcie zebrania.

 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.

 3. Zatwierdzenie porządku obrad.

 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania.

 5. Wybór komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.

 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2011 r., (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2011 r.

 8. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej ROD z działalności w 2011 r.

 9. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2012 r.

 10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

 11. Dyskusja.

 12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD (merytorycznego i finansowego). – § 82 pkt 5 statutu PZD;

 13. Zatwierdzenie sprawozdań komisji rewizyjnej i rozjemczej.

 14. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • wysokości i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu, – § 82 pkt 7 statutu PZD,

 • wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej,

 • liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2012 r. – § 82 pkt 8 statutu PZD;,

 • planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej i pracy rzeczowej działkowców w 2012 r.- § 82 pkt 9 statutu PZD, *

 • planu pracy i preliminarza finansowego na 2012 r. – § 82 pkt 6 statutu PZD,

 • innych dotyczących działalności ogrodu.

 1. Sprawy różne.

 2. Zakończenie obrad.

* Tylko w przypadku podjęcia inwestycji

Zarząd ROD „Zielony” przypomina:

1. O terminowym wnoszeniu opłat na rzecz ogrodu – do 31 maja 2012 r.

2. O obowiązku podania w terminie do 30 października stanu licznika energii

elektrycznej i rozliczenia zużycia energii, w przeciwnym przypadku nastąpi

odłączenie energii.

3. O uzupełnieniu lub odnowieniu numeru działki i umieszczeniu w miejscu

widocznym z alejki.

4. O przystępowaniu do prac obowiązkowych w terminach uchwalonych przez walne

zebranie lub wpłacaniu ekwiwalentu w terminie do 30 października danego roku.

5. O utrzymaniu w czystości alejki przylegającej do działki i nie wyrzucaniu

odpadów w miejscach do tego nieprzystosowanych.

6. O niewrzucaniu do wystawionych kontenerów na rupiecie: gałęzi, zielska, trawy i

innej roślinności.

7. O zakazie wjazdu, parkowania i mycia pojazdów samochodowych na ogrodzie.

8. O zakazie wyprowadzania psów luzem oraz o sprzątaniu po swoich

podopiecznych.

9. O obowiązku posiadania kompostownika na swojej działce.

10. O konieczności zamknięcia zaworów czerpalnych po zejściu powietrza w dniu

napełniania magistrali wodą, oraz zainstalowania zaworów przelotowych na

instalacji doprowadzającej wodę do działki.

11. O zabraniu na Walne Zebranie legitymacji PZD.

 

REGULAMIN

Walnego zebrania sprawozdawczego członków ROD Zielony”

w Gdyni -Wiczlino, dnia 24.03. 2012 r.

 1. Prawo udziału w walnym zebraniu mają członkowie Związku, użytkownicy działek w ROD „Zielony”

 2. Członkowie PZD użytkujący działki w ROD ”Zielony” mają prawo wybierać i być wybierani (czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszać kandydatury, wnioski oraz głosować nad proponowanymi kandydaturami i uchwałami.

 3. Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami (wybór Przewodniczącego zebrania, komisji, w wyborach uzupełniających) oraz nad wszystkimi wnioskami i uchwałami i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD ”Zielony”.

 4. Bierne prawo wyborcze jest to prawo do bycia wybieranym na funkcje Przewodniczącego zebrania, członka komisji (mandatowej, wyborczej**, uchwał i wniosków), członka organów PZD w ROD** i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Zielony”, z wyjątkiem przypadków określonych w § 50 ust. 6 statutu PZD i z ograniczeniami wynikającymi z § 42 ust. 3 statutu PZD.

 5. Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie Wiceprezes.

 6. Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD Przewodniczącego walnego zebrania. Przewodniczącego zebrania może zaproponować każdy uczestnik zebrania posiadający czynne prawo wyborcze.

 7. Walne zebranie wybiera komisję mandatową, komisję wyborczą** oraz komisję uchwał i wniosków.

 8. Przewodniczący zebrania proponuje skład Prezydium walnego zebrania. Kandydatów do Prezydium może zgłosić każdy uczestnik zebrania.

 9. Wybór Przewodniczącego zebrania, Prezydium, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu zebrania, wybór komisji mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

 10. Przewodniczący zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało ono zgodnie z przyjętym porządkiem, a także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami statutu PZD i regulaminu ROD.

 11. Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący zebrania.

 12. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom i przedstawicielom organów wyższych PZD oraz może udzielić głosu w sprawach formalnych.

 13. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut.

 14. Goście zaproszeni i przedstawiciele organów wyższych PZD mają nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także członkowie organów Związku odpowiadający na pytania i poruszone w dyskusji tematy.

 15. Komisja mandatowa stwierdza prawomocność walnego zebrania w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50% członków PZD użytkujących działki w ogrodzie. Jeżeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, komisja mandatowa stwierdza prawomocność zebrania w II terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczeniu I terminu, o ile taka informacja była umieszczona w indywidualnych zaproszeniach na walne zebranie.

 1. Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd ROD projekty uchwał oraz projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania.

 2. Komisja wyborcza rejestruje zgłaszanych kandydatów do organów PZD w ROD i przedstawia je pod głosowanie walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania. Kandydatów może zgłaszać każdy członek PZD uczestniczący w zebraniu, mający czynne prawo wyborcze**.

 3. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów**.

 4. Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

 5. O podjęciu uchwały (o wyborze) decyduje większa liczba oddanych głosów za niż przeciw (zwykła większość).

 6. W przypadku, gdy podczas głosowania nad wnioskiem (wybory, uchwała) ilość oddanych głosów za i przeciw jest równa, wniosek upada, a ponowne poddanie pod głosowanie wymaga zmiany treści wniosku chyba, że na wynik głosowania miały wpływ uchybienia formalne lub niezrozumiałe dla głosujących jego przedstawienie. Decyzje w tej sprawie podejmuje Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium.

 7. Głosowania przeprowadza Przewodniczący zebrania. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący może powołać do pomocy osoby z Sali

 8. Walne zebranie przyjmuje oddzielne uchwały w sprawach:

 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2011 r. i sprawozdania finansowego za 2011 r.,

 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej w 2011 r.,

 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności komisji rozjemczej w 2011 r.,

 • planu pracy w 2012 r. oraz preliminarza finansowego na 2012 r.,

 • wyników wyborów uzupełniających do zarządu, komisji rewizyjnej i komisji rozjemczej**,

 • wysokości i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu,

 • wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej,

 • liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2012 r.,

 • planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej i pracy rzeczowej działkowców w 2012 r.*

 • w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD.*

 • innych dotyczących działalności ogrodu.

 1. Uchwały podpisują Przewodniczący walnego zebrania i Przewodniczący komisji uchwał i wniosków.

 2. Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie zebrania i przy braku sprzeciwu zebranie ulega rozwiązaniu.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium.

*Tylko w przypadku podjęcia inwestycji, **Tylko w przypadku przeprowadzania wyborów uzupełniających

Walne Zebranie ROD „Zielony” w Gdyni – Wiczlino             ………………………………………………….

                                                                                         /podpis Przewodniczącego Zebrania/

GDYNIA-WICZLINO, dnia 24.03.2012 r.

UCHWAŁY PODJĘTE

przez Walne zebranie sprawozdawcze ROD „Zielony” w Gdyni – Wiczlinie

w dniu 24 marca 2012 r.

 1. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD „Zielony” w 2010 roku.

 2. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD „Zielony” za 2011 rok.

 3. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD „Zielony” w 2011 roku

 4. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rozjemczej ROD „Zielony” w 2011 roku.

 5. W sprawie planu pracy na 2012 rok.

 6. W sprawie preliminarza finansowego na 2012 rok.

 7. W sprawie opłaty na rzecz Ogrodu w 2012 rok.

 8. W sprawie opłaty energetycznej w 2012 roku.

 9. W sprawie liczby godzin pracy na rzecz Ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2012 roku.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków

                                                        Walnego Zebrania

                                                   /-/

 

 

2011 rok

Zarząd ROD ”Zielony” w Gdyni – Wiczlinie

Zawiadamia, że

w dniu 2 kwietnia 2011 r. w świetlicy ROD „Zielony” Wiczlino, ul.Sucha 1 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze

Początek obrad Walnego Zebrania w I terminie o godz. 10:00.

W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 10:30

Zgodnie z §79 ust.2 statutu PZD uchwały Walnego Zebrania odbytego w II terminie są ważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu.

Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i Komisji Rozjemczej ROD udostępnione zostaną do wglądu członkom Związku w dniach 18 marca 2010 roku w godzinach od 11:00 do 14:00,

oraz 19 marca w godzinach od 13:00 do 15:00 w biurze ogrodu ROD ”Zielony”.

PROPONOWANY porządek OBRAD:

 1. Powitanie gości i otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad

 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania.

 5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2010 r. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2010 r.
 8. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej ROD z działalności w 2010 r.
 9. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2011 r.
 10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 11. Dyskusja.

 12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD (merytorycznego i finansowego), – §82 pkt7 statutu PZD:
 13. Wybory uzupełniające do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej.
 14. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • planu pracy i preliminarza finansowego na 2011 r.- § 82 pkt 6 statutu PZD,
 • wysokości i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu, – § 82 pkt 7 statutu PZD,
 • wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej,
 • liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2011 r. § 82 pkt 8 statutu PZD,
 • planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej i pracy rzeczowej działkowców w 2011 r. – § 82 pkt 9 statutu PZD, **
 • w sprawie zasady korzystania z energii elektrycznej w Ogrodzie
 • innych, dotyczących działalności ogrodu.
 1. Sprawy różne.

 2. Zakończenie obrad.

Zarząd ROD „Zielony” przypomina:

1. O terminowym wnoszeniu opłat na rzecz ogrodu – do 31 maja 2011 r.

2. O obowiązku podania w terminie do 30 października stanu licznika energii

elektrycznej i rozliczenia zużycia energii, w przeciwnym przypadku nastąpi

odłączenie energii.

3. O uzupełnieniu lub odnowieniu numeru działki i umieszczeniu w miejscu

widocznym z alejki.

4. O przystępowaniu do prac obowiązkowych w terminach uchwalonych przez walne

zebranie lub wpłacaniu ekwiwalentu w terminie do 31grudnia danego roku.

5. O utrzymaniu w czystości alejki przylegającej do działki i nie wyrzucaniu

odpadów w miejscach do tego nieprzystosowanych.

6. O niewrzucaniu do wystawionych kontenerów na rupiecie: gałęzi, zielska, trawy i

innej roślinności.

7. O zakazie wjazdu, parkowania i mycia pojazdów samochodowych na

ogrodzie.

8. O zakazie wyprowadzania psów luzem oraz o sprzątaniu po swoich

podopiecznych.

9. O obowiązku posiadania kompostownika na swojej działce.

10. O konieczności zamknięcia zaworów czerpalnych po zejściu powietrza w dniu

napełniania magistrali wodą, oraz zainstalowania zaworów przelotowych na

instalacji doprowadzającej wodę do działki.

11. O zabraniu na Walne Zebranie legitymacji PZD.

***************

REGULAMIN

Walnego zebrania sprawozdawczego członków ROD „Zielony”

w Gdyni – Wiczlinie dnia 2 kwietnia 2011 r.

 1. Prawo udziału w walnym zebraniu mają członkowie Związku, użytkownicy działek w ROD „Zielony”.
 2. Członkowie PZD użytkujący działki w ROD ”Zielony” mają prawo wybierać i być wybierani (czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszać kandydatury, wnioski oraz głosować nad proponowanymi kandydaturami i uchwałami.
 3. Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami (wybór Przewodniczącego zebrania, komisji, w wyborach do organów PZD w ROD i na delegatów na okręgowy zjazd) oraz nad wszystkimi wnioskami i uchwałami i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Zielony”.
 4. Bierne prawo wyborcze jest to prawo do bycia wybieranym na funkcje Przewodniczącego zebrania, członka komisji (mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków), członka organów PZD w ROD i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Zielony”, z wyjątkiem przypadków określonych w § 50 ust. 6 statutu PZD i z ograniczeniami wynikającymi z § 42 ust. 3 statutu PZD.
 5. Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie Wiceprezes.
 6. Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD Przewodniczącego walnego zebrania. Przewodniczącego zebrania może zaproponować każdy uczestnik zebrania posiadający czynne prawo wyborcze.
 7. Walne zebranie wybiera komisję mandatową, komisję wyborczą** oraz komisję uchwał i wniosków.
 8. Przewodniczący zebrania proponuje skład Prezydium walnego zebrania. Kandydatów do Prezydium może zgłosić każdy uczestnik zebrania.
 9. Wybór Przewodniczącego zebrania, Prezydium, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu zebrania, wybór komisji mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 10. Przewodniczący zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało ono zgodnie z przyjętym porządkiem, a także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami statutu PZD i regulaminu ROD.
 11. Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący zebrania.
 12. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom i przedstawicielom organów wyższych PZD oraz może udzielić głosu w sprawach formalnych.
 13. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut.
 14. Goście zaproszeni i przedstawiciele organów wyższych PZD mają nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także członkowie organów Związku odpowiadający na pytania i poruszone w dyskusji tematy.
 15. Komisja mandatowa stwierdza prawomocność walnego zebrania w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50% członków PZD użytkujących działki w ogrodzie. Jeżeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, komisja mandatowa stwierdza prawomocność zebrania w II terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczeniu I terminu, o ile taka informacja była umieszczona w indywidualnych zaproszeniach na walne zebranie.
 16. Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd ROD projekty uchwał oraz projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania.
 17. Komisja wyborcza rejestruje zgłaszanych kandydatów do organów PZD w ROD oraz na delegatów na okręgowy zjazd i przedstawia je pod głosowanie walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania. Kandydatów może zgłaszać każdy członek PZD uczestniczący w zebraniu, mający czynne prawo wyborcze**.
 18. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów**.
 19. Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 20. O podjęciu uchwały (o wyborze) decyduje większa liczba oddanych głosów za niż przeciw (zwykła większość).
 21. W przypadku, gdy podczas głosowania nad wnioskiem (wybory, uchwała) ilość oddanych głosów za i przeciw jest równa, wniosek upada, a ponowne poddanie pod głosowanie wymaga zmiany treści wniosku chyba, że na wynik głosowania miały wpływ uchybienia formalne lub niezrozumiałe dla głosujących jego przedstawienie. Decyzje w tej sprawie podejmuje Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium.
 22. Głosowania przeprowadza Przewodniczący zebrania. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący może powołać do pomocy osoby z sali.
 23. Walne zebranie przyjmuje oddzielne uchwały w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2010 r. i sprawozdania finansowego za 2010 r.

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej w 2010 r.

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności komisji rozjemczej w 2010 r.

- planu pracy w 2011 r. oraz preliminarza finansowego na 2011 r.,

- wyników wyborów uzupełniających do zarządu, komisji rewizyjnej i komisji rozjemczej**,

- wysokości i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu,

- wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej,

- liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2011 r.,

- planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej i pracy rzeczowej działkowców w 2011 r.*,

- w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD*

- innych dotyczących działalności ogrodu.

 1. Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie zebrania i przy braku sprzeciwu zebranie ulega rozwiązaniu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium.

Walne Zebranie ROD „Zielony”

w Gdyni -Wiczlinie

Gdynia – Wiczlino, dnia 02.04. 2011 r.

***************

UCHWAŁY PODJĘTE

przez

Walne zebranie sprawozdawczeROD „Zielony” w Gdyni -Wiczlinie

w dniu 2 kwietnia 2011 r.

 1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD „Zielony” w 2010 rok
 2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD „Zielony” za 2010 r.
 3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD „Zielony” w 2010 rok
 4. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rozjemczej ROD „Zielony” w 2010
 5. w sprawie planu pracy na 2011 rok
 6. w sprawie preliminarza finansowego na 2011 rok
 7. w sprawie opłaty na rzecz Ogrodu w 2011 rok
 8. w sprawie opłaty energetycznej
 9. w sprawie liczby godzin pracy na rzecz Ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2011 roku
 10. w sprawie realizacji zadań inwestycyjno- remontowych w tym modernizacji sieci elektroenergetycznej
 11. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w Ogrodzie.

Przewodniczący

Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania

/-/ /-/

2010 rok

Zarząd ROD ”Zielony” w Gdyni – Wiczlinie
zawiadamia, że w dniu 27 marca 2010 r. w świetlicy ROD „Zielony”, Wiczlino, ul. Sucha 1
odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

Początek obrad Walnego Zebrania w I terminie o godz.10:00.

W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz: 10:30.
Zgodnie z §79 ust.2 statutu PZD uchwały Walnego Zebrania odbytego w II terminie są ważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu.
Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i Komisji Rozjemczej ROD udostępnione zostaną do wglądu członkom Związku w dniach 15 marca 2010 roku w godzinach od 11:00 do 14:00, oraz 16 marca w godzinach od 16:00 do 18:00

w biurze ogrodu ROD ”Zielony”.

PROPONOWANY porządek OBRAD:

1. Przywitanie gości i otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania.

5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2009 r. (sprawozdanie merytoryczne i

finansowe) i za okres kadencji.

7. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD. Wniosek w sprawie

absolutorium dla Zarządu.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za okres kadencji, w tym za 2009 r.

9. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej ROD za okres kadencji, w tym za 2009 r.

10. Projekt programu działania na okres kadencji 2010 – 2013.

11. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2010 r.

12. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD (merytorycznego i

finansowego) w 2009 r. i za okres kadencji.

14. Podjęcie decyzji w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

15. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej.

16. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej.

17. Wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej i delegatów na okręgowy

zjazd.

18. Podjęcie uchwał w sprawach:
- programu działania na kadencję 2010-2013,
- planu pracy i preliminarza finansowego na 2010 r.,
- wysokości i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu,
- wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej,
- liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2010 r.
- działkowców w 2010 r.
- innych dotyczących działalności ogrodu.

19. Dyskusja.

20. Sprawy różne.

21. Zakończenie obrad.

Zarząd ROD „Zielony” przypomina:

1. O terminowym wnoszeniu opłat na rzecz ogrodu – do 31 maja 2010 r.

2. O obowiązku podania w terminie do 30 października stanu licznika energii elektrycznej i rozliczenia zużycia energii.

3. O uzupełnieniu lub odnowieniu numeru działki i umieszczeniu w miejscu widocznym z alejki.

4. O przystępowaniu do prac obowiązkowych w terminach uchwalonych przez walne zebranie lub wpłacaniu ekwiwalentu w określonym terminie.

5. O utrzymaniu w czystości alejki przylegającej do działki i nie wyrzucaniu odpadów w miejscach do tego nieprzystosowanych.

6. O niewrzucaniu do wystawionych kontenerów na rupiecie: gałęzi, zielska, trawy i innej roślinności.

7. O zakazie wjazdu i parkowania pojazdów samochodowych na ogrodzie.

8. O zakazie wyprowadzania psów luzem oraz o sprzątaniu po swoich podopiecznych.

9. O obowiązku posiadania kompostownika na swojej działce.

10. O konieczności zamknięcia zaworów czerpalnych po zejściu powietrza w dniu napełniania magistrali wodą, oraz zainstalowania zaworów przelotowych na instalacji doprowadzającej wodę do działki.

11. O zabraniu na Walne Zebranie legitymacji PZD.

REGULAMIN

Walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego członków ROD „Zielony”
w Gdyni – Wiczlinie dnia 27 marca 2010 r.

1.
Prawo udziału w Walnym Zebraniu mają członkowie Związku, użytkownicy działek w ROD „Zielony”.
2.
Członkowie PZD użytkujący działki w ROD ”Zielony” mają prawo wybierać i być wybierani (czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszać kandydatury, wnioski oraz głosować nad proponowanymi kandydaturami i uchwałami.

3.
Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami (wybór Przewodniczącego zebrania, komisji, w wyborach do organów PZD w ROD i na delegatów na okręgowy zjazd) oraz nad wszystkimi wnioskami i uchwałami i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Zielony”.

4.
Bierne prawo wyborcze jest to prawo do bycia wybieranym na funkcje Przewodniczącego zebrania, członka komisji (mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków), członka organów PZD w ROD i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Zielony”, z wyjątkiem przypadków określonych w § 50 ust. 6 statutu PZD i z ograniczeniami wynikającymi z § 42 ust. 3 statutu PZD.

5.
Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie Wiceprezes.

6.
Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD Przewodniczącego Walnego zebrania. Przewodniczącego zebrania może zaproponować każdy uczestnik zebrania posiadający czynne prawo wyborcze.

7.
Walne Zebranie wybiera komisję mandatową, komisję wyborczą oraz komisję uchwał i wniosków.

8.
Przewodniczący zebrania proponuje skład Prezydium Walnego Zebrania. Kandydatów do Prezydium może zgłosić każdy uczestnik zebrania.

9.
Wybór Przewodniczącego zebrania, Prezydium, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu zebrania, wybór komisji mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

10.
Przewodniczący zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało ono zgodnie z przyjętym porządkiem, a także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami statutu PZD i regulaminu ROD.

11.
Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący zebrania.

12.
Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom i przedstawicielom organów wyższych PZD oraz może udzielić głosu w sprawach formalnych.

13.
Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut.

14.
Goście zaproszeni i przedstawiciele organów wyższych PZD mają nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także członkowie organów Związku odpowiadający na pytania i poruszone w dyskusji tematy.

15.
Komisja mandatowa stwierdza prawomocność walnego zebrania w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50% członków PZD użytkujących działki w ogrodzie. Jeżeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, komisja mandatowa stwierdza prawomocność zebrania w II terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczeniu I terminu, o ile taka informacja była umieszczona w indywidualnych zaproszeniach na Walne Zebranie.

16.
Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd ROD projekty uchwał oraz projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania.

17.
Komisja wyborcza rejestruje zgłaszanych kandydatów do organów PZD w ROD oraz na delegatów na okręgowy zjazd i przedstawia je pod głosowanie walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania. Kandydatów może zgłaszać każdy członek PZD uczestniczący w zebraniu, mający czynne prawo wyborcze.

18.
Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

19.
Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

20.
O podjęciu uchwały (o wyborze) decyduje większa liczba oddanych głosów za niż przeciw (zwykła większość).

21.
W przypadku, gdy podczas głosowania nad wnioskiem (wybory, uchwała) ilość oddanych głosów za i przeciw jest równa, wniosek upada, a ponowne poddanie pod głosowanie wymaga zmiany treści wniosku chyba, że na wynik głosowania miały wpływ uchybienia formalne lub niezrozumiałe dla głosujących jego przedstawienie. Decyzje w tej sprawie podejmuje Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium.

22.
Głosowania przeprowadza Przewodniczący zebrania. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący może powołać do pomocy osoby z sali.

23.
Walne zebranie przyjmuje oddzielne uchwały w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2009 r. i sprawozdania finansowego za 2009 r.
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu za okres kadencji,
absolutorium dla ustępującego zarządu,
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej w 2009 r. i za okres kadencji
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności komisji rozjemczej w 2009 r. i za okres kadencji
- zatwierdzenia programu działania na okres kadencji 2010 – 2013,
planu pracy w 2010 r. oraz preliminarza finansowego na 2010 r.,
liczby członków zarządu, komisji rewizyjnej i komisji rozjemczej,
wyników wyborów do zarządu, komisji rewizyjnej i komisji rozjemczej oraz na delegata na okręgowy zjazd,
- wysokości i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu,
- wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej,
- liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2010 r.,
- planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej i pracy rzeczowej działkowców w 2010 r.,
- innych dotyczących działalności ogrodu.

24.
Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie zebrania i przy braku sprzeciwu zebranie ulega rozwiązaniu.

25.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani
przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium.

Walne Zebranie ROD „Zielony”
w Gdyni –Wiczlinie,

Gdynia – Wiczlino, dnia 27.03.2010 r.

***********

UCHWAŁY PODJĘTE

przez

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

ROD „Zielony” w Gdyni -Wiczlinie

w dniu 27 marca 2010 r.

 1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD „Zielony” w 2009 rok i za okres kadencji – jednogłośnie
 2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD „Zielony” za 2009 r. – jednogłośnie
 3. w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi ROD” Zielony” – jednogłośnie
 4. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD „Zielony” w 2009 rok i za okres kadencji – jednogłośnie
 5. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rozjemczej ROD „Zielony” w 2009 rok i za okres kadencji – jednogłośnie
 6. w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej ROD ”Zielony” – jednogłośnie
 7. w sprawie wyników wyborów do organów PZD w ROD ”Zielony” oraz Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD – jednogłośnie
 8. w sprawie planu pracy na lata 2010-2013- jednogłośnie
 9. w sprawie planu pracy na 2010 rok – jednogłośnie
 10. w sprawie preliminarza finansowego na 2010 rok – jednogłośnie
 11. w sprawie opłaty na rzecz Ogrodu w 2010 rok – jednogłośnie
 12. w sprawie opłaty energetycznej i opłat za zużycie energii elektrycznej – jeden głos przeciwny
 13. w sprawie liczby godzin pracy na rzecz Ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2010 roku – jednogłośnie
 14. w sprawie realizacji zadań inwestycyjno- remontowych – jednogłośnie

Przewodniczący Przewodniczący

Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania

/-/ /-/

Ryszard Szewczyk      Mariola Popławska