R.O.D. Zielony

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoz z 27 kwietnia 2016r, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu danych informujemy, że Zarząd ROD ,,ZIELONY’ w Gdyni jest administratorem Państwa danych osobowych.
Państwa dane osobowe będą wykorzystywane przez Zarząd Ogrodu do realizacji zadań zawartych w statucie Polskiego Związku Działkowców oraz Ustawie Sejmowej z 13 grudnia 2013r. Dostęp do danych osobowych posiadają osoby funkcyjne Ogrodu. Prawo dostępu do danych osobowych posiadają organy władzy publicznej.

***

Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych:

Ustawa o PZD

***

Statut PZD:

PZD działa na podstawie ustawy oraz statutu uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów.
Statut określa w szczególności:

1) teren działania i siedzibę PZD;
2) sposób reprezentowania PZD;
3) prawa i obowiązki członków;
4) sposób nabywania i utraty członkostwa w PZD oraz przyczyny utraty członkostwa;
5) zasady i tryb przydziału działek w rodzinnych ogrodach działkowych;
6) organy PZD, ich kompetencje, tryb powoływania i odwoływania;
7) zakres korzystania przez jednostki organizacyjne PZD z jego osobowości prawnej, sposób i zakres ich reprezentacji oraz zakres zdolności do czynności sądowych;
8) zadania rodzinnego ogrodu działkowego i sposób ich realizacji;
9) fundusze i majątek PZD; sposób tworzenia funduszy oraz nabywania i zbywania majątku;
10) warunki ważności uchwał podejmowanych przez organy PZD;
11) sposób ustanowienia składek członkowskich oraz wpisowego na rzecz PZD;
12) zasady uchwalania i dokonywania zmian statutu;
13) zasady postępowania wewnątrzorganizacyjnego;
14) sankcje dyscyplinarne za naruszenie obowiązków statutowych;
15) sposób uchwalania regulaminu określającego zasady użytkowania działek w rodzinnych ogrodach działkowych oraz dokonywania w nim zmian.

pobierz Statut PZD

***

Regulamin R.O.D.

Regulamin określa szczegółowe zasady dotyczące zagospodarowania i użytkowania działki oraz funkcjonowania i zagospodarowania rodzinnego ogrodu działkowego, a także zasady współżycia społecznego obowiązujące na terenie ogrodów.
Regulamin ma zastosowanie do członków zwyczajnych PZD. W zakresie zasad dotyczących zagospodarowania i użytkowania działki oraz zasad współżycia społecznego obowiązujących na terenie ogrodów regulamin stosuje się odpowiednio wobec instytucji prowadzących działalność społeczną, oświatową, kulturalną, wychowawczą, rehabilitacyjną, dobroczynną lub opieki społecznej, którym oddano działkę do bezpłatnego użytkowania zgodnie ze statutem PZD.
Do regulaminu wprowadzono przepisy zaczerpnięte z ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, statutu PZD a także z regulaminu postępowania komisji rozjemczych oraz regulaminu kontroli komisji rewizyjnych PZD.


pobierz regulamin

***

Zbiór przepisów:

plik PDF.