R.O.D. Zielony

27.06.2016 r

OGŁOSZENIE

Zarząd Stowarzyszenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego “ZIELONY” ul. Kard. Wyszyńskiego 1 Gdynia ogłasza konkurs ofert na wykonawców prac związanych z przystąpieniem do realizacji inwestycji podjętych na Walnym Zebraniu w dn. 9.04.2016r.

 1. Uchwała Nr 5/2016r. Dotyczy zakupu i wymiany pompy głębinowej wraz z oprzyrządowaniem. Uchwała będzie realizowana pod koniec sezonu letniego 2016r.
 2. Uchwała Nr 6/2016r. Dotyczy przełożenia chodnika wraz z obrzeżem na odcinku 120 m przy bramie Nr 1.
 3. Uchwała Nr 7/2016r. Dotyczy demontażu i montażu nowej wiaty śmietnikowej przy bramie Nr 1.
 4. Uchwała Nr 8/2016r. Dotyczy naprawy 3 bram wjazdowych na teren ROD “Zielony”.

Wyboru wykonawców dokona Komisja składająca się z członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej ogrodu ROD “Zielony” w Gdyni.

******************************************************************

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:

Wykonanie robót elektroenergetycznych w ramach modernizacji instalacji energetycznej w ROD „Zielony” obejmujące: prefabrykację, montaż, podłączenie i uruchomienie szafek licznikowych, wraz z podlicznikami i materiałami pomocniczymi na alejkach działkowych – opomiarowanie działek wraz z usługami dodatkowymi tj. zerowaniem instalacji, opisem skrzynek i liczników.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Rodzinny Ogród Działkowy ROD „Zielony” działający na podstawie wytycznych Uchwały Nr 69/99 Prezydium KR PZD z dnia 28 października 1999, jako Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Usługę wykonanie robót elektroenergetycznych w ramach modernizacji instalacji energetycznej w ROD „Zielony” obejmujące: prefabrykację, montaż, podłączenie i uruchomienie szafek licznikowych, wraz z podlicznikami i materiałami pomocniczymi na alejkach działkowych – opomiarowanie działek wraz z usługami dodatkowymi tj. zerowaniem instalacji, opisem skrzynek i liczników, zgodnie z zakresem i wymaganymi warunkami określonymi w SIWZ, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę złożoną przez:

UNI FILTER Stanisław Wierciński

ul. Morska 91/80

81-225 Gdynia

z ceną brutto 194.340,00 zł, (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści złotych 00/100) zł. Podpisanie umowy nastąpi na zasadach określonych w punkcie 18.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie

Do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego wpłynęły 3 oferty, mianowicie:

Oferta nr 1/IIP/2011 UNI FILTER” Stanisław Wierciński81-225 Gdynia,ul. Morska 91/80
Oferta nr 2/IIP/2011 MG- Instal Instalatorstwo Elektryczne Grzegorz Myszka,81-532 GDYNIA,ul.Grażyny 51
Oferta nr 3/IIP/2011 Virtus-Control, Piotr Roszkowski,81- 181 Gdynia,ul. Adm. J. Unruga 35a/2

Komisja przetargowa dokonała wyboru oferty najkorzystniejszej. Wykonawca spełnił wszystkie warunki i wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferowana usługa przez „UNI FILTER” Stanisław Wierciński,z siedzibą w Gdyni jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert, złożona przez „UNI FILTER” Stanisław Wierciński,z siedzibą w Gdyni oferta uzyskała maksymalną ilość punktów.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Nr oferty Liczba punktów wkryterium cena Razem
Oferta nr 1/IIP/2011 100 100 punktów
Oferta nr 2/IIP/2011 59,97 59,97 punktów
Oferta nr 3/IIP/2011 97,66 97,66 punktów

POUCZENIE

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Gdynia, 02.11.2011 r. PREZES ROD „Zielony”

/-/

EWA SIKORA

**************************************

03.10.2011 r

OGŁOSZENIE

ROD „Zielony” Gdynia – Wiczlino, ul. Sucha 1, ogłasza przetarg na wykonanie usług związanych z modernizacją sieci energoelektrycznej.

Przedmiotem zamówienia jest usługa na:

Wykonanie robót elektroenergetycznych w ramach modernizacji instalacji energetycznej w ROD „Zielony” obejmujące: prefabrykację, montaż, podłączenie i uruchomienie szafek licznikowych, wraz z podlicznikami i materiałami pomocniczymi na alejkach działkowych – opomiarowanie działek wraz z usługami dodatkowymi tj. zerowaniem instalacji, opisem skrzynek i liczników.

 • Szczegółowy zakres zamówienia zgodnie z treścią Opisu Przedmiotu Zamówienia (zał. Nr 3 do SIWZ), oraz z przedmiarem (zał. Nr 2 do SIWZ).
 • Materiały, określające warunki przetargu są do odbioru w budynku Zarządu ROD „Zielony”, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się, tel. 58 624-07-95. Cena kompletu materiałów dotyczących zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) w wersji elektronicznej 40, 00 zł.
 • Termin wykonania zamówienia: do 30 PAŹDZIERNIKA 2012r.
 • Wadium: Zamawiający nie przewiduje.

 • Oferty należy składać w biurze ROD Zielony przy ul. Sucha1, Gdynia Wiczlino, do dnia 17.10 2011 roku, do godziny 11.00.
 • Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze ROD oraz pod numerem telefonu.: 501-250-790

Zarząd ROD „Zielony” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, z możliwością przeprowadzenia przetargu ustnego dla wytypowanych oferentów lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd ROD „Zielony”

Gdynia, dnia 03.10.2011 r.

******************************************************************

16.08.2011 r.

Data zamieszczenia na stronie www.rodzielony.pl16.08.2011 r.

Dotyczy: Wykonania usług elektroenergetycznych w ramach modernizacji instalacji energetycznej w ROD „Zielony” obejmujące: prefabrykację, montaż, podłączenie i uruchomienie szafek licznikowych, wraz z podlicznikami i materiałami pomocniczymi na alejkach działkowych – opomiarowanie działek wraz z usługami dodatkowymi tj. konserwacją dotychczasowych skrzynek, zerowaniem instalacji, opisem skrzynek i liczników.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Zarząd ROD „Zielony” informuje, iż Komisja przetargowa powołana przez Zarząd ROD „ZIELONY” działając zgodnie z wytycznymi Uchwały Nr 69/99 Prezydium KR PZD z dnia 28 października 1999 na swoim posiedzeniu unieważniła w/w postępowanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w ciągu 10 dni od dnia unieważnienia zostanie ponownie rozpisany i ogłoszony przetarg.

Prezes ROD ”Zielony”

Ewa Sikora

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Marianna Jeszke

Gdynia, dn.16.08.2011 r.

Data zamieszczenia na Tablicy Ogłoszeń: 16.08.2011 r.

***********************************

16.03.2011 r.


ROD „Zielony” Gdynia – Wiczlino, ul. Sucha 1, ogłasza przetarg na wykonanie usług związanych z modernizacją sieci energoelektrycznej.

Przedmiotem zamówienia jest usługa na:

Wykonanie robót elektroenergetycznych w ramach modernizacji instalacji energetycznej w ROD „Zielony” obejmujące: prefabrykację, montaż, podłączenie i uruchomienie szafek licznikowych, wraz z podlicznikami i materiałami pomocniczymi na alejkach działkowych – opomiarowanie działek wraz z usługami dodatkowymi tj. konserwacją dotychczasowych skrzynek, zerowaniem instalacji, opisem skrzynek i liczników.

 • Szczegółowy zakres zamówienia zgodnie z treścią Opisu Przedmiotu Zamówienia (zał.1)
 • Termin wykonania zamówienia: od 01maja 2011- 31 sierpnia 2011r.
 • Wadium: Zamawiający nie przewiduje.

 • Oferty należy składać w biurze ROD Zielony przy ul.Sucha1, w Gdyni- Wiczlinie do dnia 28 marca 2011 roku, do godziny 13.00.
 • Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze ROD oraz pod numerem telefonu.: 501-250-790

Zarząd ROD „Zielony” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, z możliwością przeprowadzenia przetargu ustnego dla wytypowanych oferentów lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd ROD „Zielony”

Gdynia, dnia 12.03.2011 r.