Jak zostać działkowcem?

PRZEWODNIK

Czym jest PZD?

Polski Związek Działkowców jest to organizacja społeczna, której celem, a zarazem zadaniem jest zapewnienie jej członkom możliwości aktywnego wypoczynku i prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby.

Wszystkie tereny, które podlegają PZD, a na których zorganizowane są rodzinne ogrody działkowe stanowią środek do celu, jakim jest stworzenie dla ludzi możliwości spędzenia czasu w specjalnie ukształtowanym, zdrowym, ekologicznym otoczeniu, jakim jest rodzinny ogród działkowy.

PZD propaguje także samą ideę ogrodnictwa, poprzez zapewnianie działek członkom Związku, które są zagospodarowywane i zaopatrzone w odpowiednią infrastrukturę, udzielanie im porad w zakresie ogrodnictwa poprzez szkolenia i wydawnictwa.

Szczególnym zadaniem ROD jest także kształtowanie środowiska, ochrona składników przyrody i propagowanie działalności ekologicznej.

Z członkostwa w PZD wynikają prawa, a także obowiązki dla działkowca. Najistotniejszym z praw jest możliwość użytkowania działki, czyli przebywania, spędzania wolnego czasu wraz z rodziną na terenie ogrodu, uprawiania ziemi, korzystania z infrastruktury i urządzeń znajdujących się w ogrodzie, członkowie mają także prawo zarządzania ogrodem. Natomiast podstawowym obowiązkiem jest przestrzeganie prawa związkowego.

Uzyskanie członkostwa w PZD, a co za tym idzie prawa użytkowania działki w ROD jest dość proste. Konieczne jest zachowanie pewnych warunków formalnych zawartych w aktach prawa związkowego.

Kto może zostać działkowcem?

Członkostwo w PZD jest otwarte dla wszystkich, bez względu na wiek, płeć, rasę czy religię. Jednak, aby móc starać się o członkostwo w PZD konieczne jest:

• osiągnięcie pełnoletniości,
• posiadanie stałego miejsca zamieszkania na terenie RP.

Zarząd ROD, który decyduje o przydziale działki ma również obowiązek brać pod uwagę takie czynniki, jak:

• funkcje działki, tj. zapewnianie rodzinie możliwości aktywnego wypoczynku,
• statutowe zadania PZD w zakresie pomocy rodzinie i niepełnosprawnym,
• warunki bytowe,
• miejsce zamieszkania,
• oraz warunki pracy osoby ubiegającej się o działkę.
W praktyce oznacza to, iż zarząd przydzieli działkę tej osobie, która z powyższych względów będzie bardziej jej potrzebować lub użytkowanie przez tą osobę działki będzie w większym stopniu spełniało cele, jakie stawia przed sobą PZD.

Jak zostać działkowcem?
KROK 1.

1) Wybór rodzinnego ogrodu działkowego.

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest znalezienie ogrodu znajdującego się w niedalekiej okolicy, zapewniającego możliwość nieutrudnionego dojazdu i rzeczywiste korzystanie z działki.

Istnieją dwa rodzaje ogrodów: miejskie znajdujące się w granicach administracyjnych miast i podmiejskie na terenach bardziej odległych, poza granicami miasta. Przy wyborze konieczne jest uwzględnienie możliwości komunikacyjnych swoich i swojej rodziny, a także ilości wolnego czasu, jaki chce się poświęcić na użytkowanie działki w ROD.

2) Kontakt z zarządem ROD.

W ogrodzie, w którym dana osoba chce uzyskać możliwość użytkowania działki funkcjonuje zarząd ROD, informacje o godzinach urzędowania zarządu znaleźć można najczęściej na tablicy informacyjnej znajdującej się przy wejściu do ogrodu, bądź też na domu działkowca. Zarząd ROD udzieli osobie zainteresowanej informacji, czy w ogrodzie znajduje się nieużytkowana działka, którą będzie można przydzielić tej osobie. Informacje dotyczące wolnych działek udzielane są również w okręgowych zarządach PZD, których adresy i numery telefonów znajdują się w na stronie www.pzd.pl. W ogrodach mogą być wolne działki w związku z faktem, iż zdarza się, że członkowie Związku zmuszeni są ze względów np. zdrowotnych zrezygnować z użytkowania, bądź też działka z innych przyczyn pozostaje bez użytkownika.

3) Formalne wymagania uzyskania członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki.

Po uzyskaniu w/w informacji, należy wyrazić wobec zarządu ROD chęć zostania członkiem PZD poprzez złożenie podania i wypełnionej deklaracji członkowskiej. Zarząd ten ma obowiązek udostępnić druk deklaracji członkowskiej, której wzór ustalony jest przez Prezydium Krajowej Rady PZD.

4) Przydział działki.

Osoby ubiegające się o członkostwo w PZD kierowane są na szkolenie organizowane przez okręgowe zarządy PZD.
Zarząd ROD, jeżeli wszystkie wymagania są spełnione może podjąć uchwałę o nadaniu członkostwa w PZD i prawa użytkowania tej działki osobie, która złożyła deklarację. Na podstawie uchwały przyznającej członkostwo i prawo użytkowania działki zarząd doręcza nowemu członkowi PZD Decyzję przydziału działki.
W sytuacji, gdy w ogrodzie nie ma obecnie działki nieużytkowanej, również można złożyć podanie i deklarację członkowską i poczekać do momentu zwolnienia się działki.

KROK 2.

1) Opłaty.

Kolejną czynnością, jaką należy wykonać, po podjęciu uchwały przez zarząd ROD o przyjęciu w poczet członków PZD i przydzieleniu działki, jest wpłacenie na rachunek bankowy.

Natomiast w terminie do 30 czerwca każdego roku istnieje obowiązek uiszczenia składki członkowskiej, także opłaty na rzecz ogrodu i innych opłat wynikających z regulaminu ROD, a uchwalonych przez walne zebranie, które jest najwyższym organem samorządu PZD w ROD, w terminach ustalonych przez ten organ.

KROK 3.

Kolejną kwestią jest obowiązek rozliczenia nowego użytkownika działki z poprzednim jej użytkownikiem za nasadzenia i naniesienia, które stanowiły jego własność. Jeżeli rozliczenie to nastąpiło bezpośrednio pomiędzy nowym użytkownikiem działki, a ustępującym konieczne jest złożenie oświadczenia do zarządu ROD o tym, iż rozliczenie miało miejsce.

Bywają jednak sytuacje, gdy rozliczenie bezpośrednie między nowym i uprzednim użytkownikiem jest niemożliwe z obiektywnych przyczyn lub, gdy uprzedni użytkownik ma zobowiązania finansowe w stosunku do ogrodu. Istotną kwestią jest ustalenie z poprzednim użytkownikiem wartości nasadzeń, naniesień i urządzeń, które znajdowały się na działce i stanowiły jego własność.

KROK 4.

Ostatnim krokiem, który powinien być systematycznie przez działkowca podejmowany, jest stosowanie przepisów związkowych poznanych na szkoleniu i znajdujących się w książce „Prawo w PZD, a także na stronie internetowej www.pzd.pl, czyli korzystanie z praw, jakie posiada, wykonywanie obowiązków i użytkowanie działki zgodnie z nimi.

Uwaga!
Ważna rzeczą jest wskazanie czy chcemy ubiegać się o nadanie członkostwa także współmałżonkowi. Jeśli tak, należy to wskazać w podaniu i deklaracji członkowskiej, a wtedy zarząd ROD przyzna prawa członkowskie także drugiemu małżonkowi, który staje się również członkiem PZD i użytkownikiem działki.
Współmałżonkowie mogą użytkować tylko jedną działkę w ROD. Wyjątek: małżonkowie mogą użytkować dwie działki tylko w sytuacji, gdy użytkowali je przed zawarciem małżeństwa.
W przypadku, gdy oboje małżonkowie zostają członkami PZD, wpłacają oni tylko jedno wpisowe, jedną składkę członkowską i jedną opłatę inwestycyjną.

Uwaga!
Gdy działka przejmowana jest w użytkowanie przez małżonka, bądź osobę bliską po osobie zmarłej, osoba ta zwolniona jest z konieczności uiszczenia opłaty inwestycyjnej.

W przypadku rezygnacji z członkostwa w PZD i użytkowania działki istnieje prawo wskazania osoby bliskiej, jako swojego następcy. Zarząd ROD jest zobligowany do przyjęcia tej osoby w poczet członków i przydzielenia działki użytkowanej przez zrzekającego się.

Leave a Reply