Historia

Ogrody działkowe mają bogata tradycję sięgającą ponad 100 lat. Pierwszy ogród działkowy na ziemiach polskich został zorganizowany przez dr. Jalkowskiego w Grudziądzu w 1897 roku.

 25 czerwca 1946 roku pierwszy Rząd w Polsce Ludowej wydał dekret o pracowniczych ogrodach działkowych. Miały one służyć „spożywaniu wolnego czasu ludziom pracy umysłowej i fizycznej oraz ich rodzinom przez umożliwienie im zajęcia w zdrowotnych warunkach na działce ziemi i ułatwienie uzyskania tą drogą płodów ogrodniczych dla zaspokojenia własnych potrzeb i podniesienia w ten sposób swego poziomu zdrowotnego i gospodarczego”.

Drugim aktem normatywnym o pracowniczych ogrodach działkowych była ustawa z dnia 9.03.1949 roku (Dz. U. nr 18 poz. 117).

Dnia 27 marca 1974 roku na wniosek Urzędu Miejskiego w Gdyni Wydział Gospodarki Komunalnej – Przestrzennej i Ochrony Środowiska wydał postanowienie dotyczące lokalizacji ogrodów działkowych dla miasta Gdyni na terenie Wiczlina.

Na podstawie decyzji Urzędu Miejskiego w Gdyni Wydział Gospodarki Terenami  i Ochrony Środowiska nr 125/77 z 22 marca 1977 roku Rada Krajowa Polskiego Związku Działkowców nadała kartę rejestracyjną Ogrodu Nr 768 zawierającą:

Ø  nazwę POD – „ Zielony” na okres stały

Ø  adres POD – Gdynia Wiczlino, ul. Wiczlińska

Ø  liczba działek – 570

Ø  liczba użytkowników – 570

6 czerwca 1977 roku ukonstytuował się Komitet Organizacyjny. Pierwszym przewodniczącym ROD „Zielony” został p. Anatol Czerczuk.

26 kwietnia 1979 roku przewodniczącym ogrodu został p.  Tadeusz Matusiak, który pełnił tę funkcję do chwili złożenia rezygnacji tj. do 25 marca 1980 roku. Kolejnym zarządzającym ogrodem do 16 kwietnia 1983 roku był p. Wiktor Nowak. W okresie od 16 kwietnia 1983 do 8 kwietnia 1984 skład zarządu przedstawiał się następująco: Bazyli Radomski (prezes), Hubert Krawczak (wiceprezes), Wiktor Nowak (wiceprezes), Zygmunt Sadowski (skarbnik) i Jerzy Elwertowski (członek zarządu). W 1984 roku działkowcy wybrali nowego prezesa ogrodu. Został nim p. Czesław Urbanowicz, który sprawował funkcję do 2006 roku. Walne Zebranie w 2006 roku wybrało prezesa p. Barbarę Michalską. Dnia 7 kwietnia 2009 roku p. Barbara Michalska złożyła rezygnację. Od tego dnia funkcję prezesa pełniła p. Ewa Sikora. W dniu 19 kwietnia 2015 roku decyzją Walnego Zebrania na stanowisko prezesa została powołana p. Mariola Popławska. Od dnia 6 października 2015 prezesem został Leszek Kucharek.

Bogata historia ROD “Zielony” zapisana jest na wielu stronach kroniki ogrodu. Dla wszystkich zainteresowanych dostępna jest ona do wglądu w siedzibie zarządu.

Aktualnie w skład ogrodu wchodzi 600 działek.